नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड
Nepal Transit & Warehousing Co. Ltd.
(नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको)
थप परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी संशोधित सूचना । लोकसेवा आयोगबाट लिइनेआ.प्र., खुला तथा समावेशीतर्फको लिखित परीक्षा कार्यक्रम निर्धारण गरिएको सम्बन्धी सूचना । बढुवा सूचना कार्यक्षमता मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा सम्बन्धी सूचना आन्तरिक, खुला तथा समावेशी पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना

Kolkata

Kolkata


41C, Ekbalpore Road, Kolkata 700 023, India
Tell: 0091-33-24496688
Tell/Fax : 0091-24496670
E-mail : kolkata@nepaltransit.com , ntwccu@gmail.com
Contact Person:

Mr. Him Nath Poudel

Branch Manager

0091-7439552326Established in 1972 under the Foreign Company Registration Act 1956 of India at 41, Ekbalpore Road, Kolkata-23, India.'

Main Function
  • Clearing and Forwarding of Nepalese imports and exports through Kolkata and Haldia Port
  • Guarantee undertaking services for Nepalese cargoes in transit through Kolkata and Haldia Port.
Available Service
  • Approx 4972 sq. metre open land at CGR Road, Kolkata Port.