नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड
Nepal Transit & Warehousing Co. Ltd.
(नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको)
लिलाम सम्बन्धी सूचना Notices

Treaty Book

Please click the link to download the file.

Download treaty of trade and transit