नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड
Nepal Transit & Warehousing Co. Ltd.
(नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको)
मुद्धति निक्षेपमा लगानी सम्बन्धी सूचना । Financial Statement of Fiscal Year 2079/080. TOR for Consultancy Service (Waterways) मुद्धति निक्षेपमा लगानी सम्बन्धी सूचना । बैकल्पिक उम्मेदवारले नियुक्ति लिन आउने बारे TOR of RFP (Logistics and Supply Chain Expert). त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्गो गोदाम शुल्क । लिलाम बढाबढ गरी सवारी साधन लिलाम बिक्रि गर्ने सम्बन्धी दरभाउपत्र आह्वान । सूची दर्ता सम्बन्धी सूचना

Result


  • अन्तिम नतिजा सम्बन्धी सूचना
  • विज्ञापन नं. ०५/२०७९/८० (खुला तथा समावेशी) प्राविधिक सेवा, प्राविधिक समूह, तह-५, कम्प्युटर सहायक पदको अन्तिम नतिजा सम्बन्धी सूचना ।
  • विज्ञापन नं. 04/2079/80 (खुला/दलित), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, तह-५, वरिष्ठ सहायक पदको अन्तिम नतिजा सम्बन्धी सूचना
  • विज्ञापन नं. ०५/२०७९/८० (खुला तथा समावेशी) प्राविधिक सेवा, प्राविधिक समूह, तह-५, कम्प्यटर सहायक पदको प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना
  • विज्ञापन नं. ०३/२०७९/८० (खुला,/महिल/अपाङ्ग) प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, तह-५, वरिष्ठ सहायक पदको अन्तिम नतिजा
  • विज्ञापन नं. ०२/२०७९/८० (मधेशी), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, तह-६, शाखा अधिकृत पदको अन्तिम नतिजा
  • विज्ञापन नं. ०१/२०७९/८० (आ.प्र.), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, तह-६, शाखा अधिकृत पदको अन्तिम नतिजा